Thi tuyển Ý tưởng quy hoạch – kiến trúc tổng thể khu trụ sở làm việc các bộ, ngành Trung ương tại khu vực Tây Hồ Tây

27/11/2020 - Thị trường

Bộ Xây dựng tổ chức cuộc thi tuyển Ý tưởng quy hoạch - kiến trúc tổng thể khu trụ sở làm việc các bộ, ngành Trung ương tại khu vực Tây Hồ Tây.

 
Từ năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã đặt vấn đề quy hoạch xây dựng hệ thống công sở cấp bộ tại Thủ đô Hà Nội và TP.HCM. Vào ngày 27.12.2019, Thường trực Chính phủ đã có ý kiến về việc triển khai đồ án quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc của các bộ, cơ quan thuộc chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể tại Thủ đô Hà Nội đến năm 2030. Trên cơ sở đó và theo đề nghị của Bộ Xây dựng, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc của các bộ, cơ quan thuộc chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể tại Thủ đô Hà Nội đến năm 2030. Và để triển khai nhiệm vụ, Bộ Xây dựng đã ban hành quyết định số 1213 ngày 11.9.2020, trong đó giao ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành của Bộ tổ chức thực hiện thi tuyển Ý tưởng quy hoạch - kiến trúc tổng thể khu trụ sở làm việc các bộ, ngành Trung ương tại khu vực Tây Hồ Tây. Đối tượng, điều kiện, thời gian, hình thức, ban tổ chức… được thông tin đầy đủ tại: 
 
 
Hoặc download các tài liệu liên quan cuộc thi qua các đường link sau : 
 
 
 
http://moc.gov.vn/vn/tin-tuc/1285/64957/moi-thi-tuyen-y-tuong-quy-hoach---kien-truc.aspx
 
http://moc.gov.vn/Images/editor/files/INVITATION%20FOR%20URBAN%20PLANNING-ARCHITECTURE%20CONCEPT(2).pdf
 
 
Qui chế cuộc thi  (tiếng Anh)

Các tin khác