Quán trong nhà, nhà trong quán

7/5/2020 - Điểm đến
Tác giả: Phan Thóc

Quán cà phê mang thông điệp về sự hiện đại, trẻ trung, sôi động và náo nhiệt. Một không gian êm ả, thanh bình, có chút lãng mạn và cực kỳ riêng tư. Cả hai không gian này được "gói trọn" trong một căn nhà có die65nt ích 400m2.

 
 
Ñaàu tieân, kieán truùc sö phaûi tìm caùch phaù boû caûm giaùc naëng neÀ cuûa khoái kieán truùc naêm taàng, tieáp theo ñoù, giaûi quyeát baøi toaùn phaân chia khoâng gian theo hai chöùc naêng taùch bieät maø vaãn giöõ ñöôïc söï thoáng nhaát veà toång theå.
Anh Vöông Hoaøng Leâ, kieán truùc sö coâng ty kieán truùc xaây döïng LDC, ñöa ra giaûi phaùp taùch khoâng gian ñoàng thôøi taïo söï khaùc bieät baèng kyõ thuaät kieán truùc vaø phong caùch deùcor. Toaøn boä taàng treät vaø taàng moät laøm quaùn caø pheâ, taàng hai ñeán taàng boán thieát keá thaønh khoâng gian nhaø ôû.
Trong khoái hình hoäp cuûa toaø nhaø, moät quaùn caø pheâ mang phong caùch hi-tech ñöôïc hình thaønh. Kieán truùc sö cho bieát anh ñaõ khaù maïo hieåm khi quyeát ñònh söû duïng caøng nhieàu caøng toát caùc vaät lieäu hieän ñaïi nhö kim loaïi (saét, theùp, inox) trong thieát keá khoâng gian noäi thaát vaø caøng maïo hieåm hôn khi choïn aùnh saùng chuû ñaïo coù maøu xanh. Anh giaûi thích, chæ rieâng vieäc söû duïng aùnh saùng xanh ñaõ laø moät thöû thaùch, vì aùnh sáng này là sứ giả băng giáù vôiù boä maët laïnh luøng, chaúng coù chuùt gì thaân thieän. Beân caïnh ñoù caùc vaät lieäu hieän ñaïi thöôøng taïo caûm giaùc laïnh, khoâ, deã aûnh höôûng xaáu ñeán caûm quan cuûa khaùch haøng. AÁy theá maø kieán truùc sö laïi taïo ñöôïc aán töôïng laï töø chính söï maïo hieåm naøy. Böôùc vaøo khoâng gian quaùn, laäp töùc coù caûm giaùc nhö ñang ñi vaøo moät khoang thuyeàn cuûa nhaø thaùm hieåm, ñaày kyø bí vaø cuõng ñaày söùc huùt.
 
 
 
 
   
Khoâng khí hi-tech cuûa quaùn caø pheâ. Kim loaïi ñöôïc söû duïng nhieàu trong noäi thaát quaùn, aùnh saùng chuû ñaïo laø maøu xanh
 

Moät goùc cuûa quaùn caø pheâ và mặt tiền của ngôi nhà cũng là quán cà phê

 
Veà phaàn caên nhaø, thuù vò nhaát laø caùch kieán truùc sö kieán taïo maët ñaát ngay treân taàng ba baèng caùch boá trí gieáâng trôøi, caây xanh vaø heä thoáng caàu thang ñeå xua ñi caûm giaùc baát tieän cuûa vieäc soáng treân noùc quaùn caø pheâ.
Ba taàng sinh hoaït chia thaønh saùu caên hoä ñôn, moãi taàng goàm hai caên taùch bieät vôùi nhau nhôø heä thoáng thang maùy ôû giöõa. Moãi caên hoä ñeàu coù khoâng gian sinh hoaït chung vaø phoøng nguû rieâng cho töøng gia ñình.
Taàng treân cuøng daønh laøm khoâng gian thôø cuùng oâng baø, kieåu thieát keá giaät caáp khieán khoâng gian trôû neân taùch baïch vaø coù khoâng khí trang nghieâm caàn thieát. Toaøn boä coâng trình daãn ñöa qua ba traïng thaùi caûm xuùc khaùc nhau: töø oàn aøo chuyeån qua rieâng tö, kín ñaùo cuûa gia ñình vaø naác thang cuoái cuøng laø söï uy nghi, trang nghieâm cuûa khoâng gian thôø cuùng.
   
 
Khoâng gian sinh hoaït chung trong moät taàng laàu
 

 

Hệä thoáng saân trôøi, caàu thang, caây caûnh trong moät taàng laàu
 
Baûn veõ maët baèng laàu 1 duøng laøm quaùn
 
Minh hoïa maët baèng caùc taàng ôû khoâng gian rieâng cuûa töøng caên hoä
 
Baûn veõ maët baèng saân thöôïng
 
Theo TC Kiến Trúc & Đời Sống số 20

Các tin khác