Kinh nghiệm che nắng, thông gió và tận dụng nước mưa

Lượt xem: 5508
4/5/2020 0:00 - Chuyên đề
Tác giả: Kiến trúc & Đời sống - KTS Lê Lương Ngọc

Xin giới thiệu tư liệu của KTS Lê Lương Ngọc qua một số ứng dụng thực tế trong các công trình nhà ở dân dụng.

 
Che naéng
Che naéng cho coâng trình (ñaëc bieät trong muøa heø) laø raát quan troïng. Noù giuùp coâng trình khoâng bò maët trôøi laøm noùng, gaây taêng nhieät ñoä trong caùc khoâng gian. Coù theå coù nhieàu caùch tuyø theo coâng trình. Döôùi ñaây laø moät soá giaûi phaùp ñaõ öùng duïng trong caùc nhaø ôû ñôn giaûn. Minh hoaï bôûi baûn veõ hoaëc aûnh thöïc teá coâng trình.
 
Söû duïng vöôøn nhoû vaø hieân tröôùc laøm phaàn khoâng gian “ñeäm” che naéng cho khoâng gian sinh hoaït chung
 
 
Thieát keá höôùng vaø vò trí cuûa coâng trình keát hôïp vôùi caây xanh saün coù cuûa khu ñaát xaây döïng taïo hieäu quaû che naéng
 
Saép xeáp caùc phaàn khoâng gian phuï (caàu thang, WC, ban coâng…) veà phía bò naéng chieáu. Söû duïng nhöõng phía maùt hôn cho caùc khoâng gian chính 
 

   

Söû duïng caùc chi tieát chaén naéng cho dieän töôøng bò naéng chieáu. Taám “giaïi” chaén naéng (hình traùi) vaø maønh maønh chaén naéng(hình phaûi)
 
Thoâng gioùù
Sau khi ñaõ ñöôïc che naéng toát thì thoâng gioù laø muïc tieâu tieáp theo giuùp laøm maùt caùc khoâng gian. Khi toác ñoä gioù taêng leân, nhieät ñoä seõ ñöôïc giaûm xuoáng. 
 
 
Thieát keá höôùng vaø vò trí cuûa coâng trình keát hôïp vôùi ñaëc ñieåm khu ñaát taïo hieäu quaû thoâng gioù
 
Boá trí khoâng gian, ngaên gioù laïnh höôùng ñoâng baéc vaø taän duïng aùnh naéng maët trôøi ñeå söôûi aám vaøo muøa ñoâng vôùi khí haäu mieàn Baéc
 
Boá trí khoâng gian, taïo ñieàu kieän ñoùn gioù vaø löu chuyeån khoâng khí trong coâng trình
 
Taän duïng nöôùc möa
Vieät Nam coù löôïng möa haøng naêm töông ñoái lôùn (1.500-2.000mm/naêm). Trong khi ñoù, taïi caùc ñoâ thò lôùn nhö Haø Noäi, TP.HCM, coù ñeán vaøi chuïc phaàn traêm daân soá khoâng coù nöôùc saïch söû duïng. Vì vaäy, vieäc taän duïng nöôùc möa seõ phaàn naøo giaûi quyeát tình traïng thieáu nöôùc vaø giaûm chi phí trong söû duïng coâng trình.
 
 
Taän duïng nöôùc möa tieát kieäm chi phí. Thu nöôùc möa treân maùi vaøo beå ngaàm, duøng cho veä sinh, töôùi caây, röûa vaø phun söông laøm maùt vaøo muøa heø
 
 
Hieäu quaû thoâng gioù nhôø vieäc saép xeáp vaø toå chöùc khoâng gian taïo ñieàu kieän cho khoâng khí löu chuyeån
 
 
 
Söû duïng caùc chi tieát kieán truùc taêng cöôøng hieäu quaû thoâng gioù. Saøn gioù (wind floor) cho khoâng khí löu chuyeån qua vaø caùnh gioù (wing wall) taêng cöôøng hieäu quaû thoaùt khí
 
Theo TC Kiến Trúc & Đời Sống số 21-22

Các tin khác