Praha - Đẳng cấp phố

11/5/2020 - Điểm đến
Tác giả: KTS Nghiêm Lưu

Praha - quá nhiều mỹ từ đã được dùng để diễn tả thành phố này. Thành phố ma thuật, thành phố tráng lệ, thành phố hào hoa... tôi gọi Praha cho riêng mình, thành phố của đẳng cấp. Vâng, quả đúng như thế, Praha xứng danh là thành phố ở một đẳng cấp khác biệt so với nhiều đô thị châu Âu.

 
 
 
Döôùi kia laø doøng soâng Vitava vaø nhöõng caây caàu coå. Trung taâm thaønh phoá naèm hai beân bôø soâng noái bôûi caây caàu Charles noåi danh vôùi nhöõng böùc töôïng ñaù, vaãn haøng ngaøy thaàm thì nhöõng caâu chuyeän rieâng mình
 
Ñaúng caáp cuûa moät thaønh phoá coå, vôùi nhöõng coâng trình vaøi traêm tuoåi, ñaày ñuû nhöõng trieàu ñaïi kieán truùc hieän höõu nôi ñaây, nhö phong caùch Roman, Gothic, Phuïc höng, Baroque, Art Nouveau… caû thaønh phoá nhö moät quyeån saùch lòch söû kieán truùc soáng ñoäng
 
 
Ñaúng caáp cuûa moät loái soáng thanh nhaõ haøo hoa. Thaønh phoá cuûa nhöõng festival aâm nhaïc, thaønh phoá cuûa ngheä thuaät. Caùc lieân hoan aâm nhaïc haøng naêm, töø nhaïc coå ñieån cho ñeán jazz, rock… Ñôn giaûn nhaát coù theå baét gaëp treân ñöôøng phoá laø nhöõng tay “aên maøy haïng sang”: moät coâ gaùi chôi guitar, phong thaùi ñeïp nhö moät böùc töôïng Hy Laïp, nhöõng nhoùm nhaïc coâng vôùi ñaày ñuû violon, viola, trumpet…, nhöõng chuù roái chôi guitar, vaø laûnh loùt chaát gioïng opera. Vôùi Knocking on heaven door cuûa Gun & Rose baïn cuõng coù theå ñöôïc nghe taïi ñaây
 
 
Ñoù laø ñaúng caáp cuûa moät thaønh phoá phaùt trieån haøi hoaø giöõa töï nhieân vaø kieán truùc. Laâu ñaøi cheá ngöï ñænh ñoài, nhìn bao quaùt caû thaønh phoá
 
Vaø ñaúng caáp cuûa coäng hoaø Czech, bia Pilsner Urquell
 
Theo TC Kiến Trúc & Đời Sống số 24

Các tin khác