Để thấy Sài Gòn nhỏ

11/5/2020 - Điểm đến
Tác giả: Trần Việt Đức

Đi cho tới tận cùng cái "xóm Sheraton", bạn sẽ bắt gặp một không gian "tiệm nước" đậm phong cách Sài Gòn: ngồi cà phê quay mặt ra đường. Nhưng ở cao độ của tầng 23 - nơi cuối xóm ấy, bạn sẽ không còn thấy đường mà là cả một Sài Gòn đã trở nên bé nhỏ để có thể tung tăng cảm xúc đây đó như trên một sa bàn...

 
Chieàu buoâng nhö moät yeáu toá coäng höôûng vaøo kieán truùc. Ñöôøng neùt ñoâ thò nhaït ñi cho ta queân söï gioáng nhau cuûa caùc ñoâ thò vaø thaû trí töôûng töôïng phieâu boàng
 
Saøi Goøn ôû ngoaøi kia, moät Saøi Goøn nhoû
 
Caø pheâ væa heø treân cao?
 
Neáu baïn coù moät kyù öùc sau heø thì nôi ñaây, nhöõng buïi chuoái sau heø soáng daäy
 
Quaày bar treân cao loäng gioù ñöôïc maøu aám cuûa aùnh saùng caân baèng laïi, taïo ra moät tieåu khí quyeån rieâng
 
Loái leân cao laøm ta nhôù laù ñaøo
 
Ñeå coøn nhìn thaáy ngöôøi vôùi ngöôøi, khi theá giôùi ngoaøi kia coù veû meânh moâng
 
Nhöõng daùng laù uùa vaøng che nghieâng nhö giöõa röøng phong vaøo thu
 
Moät hoác keït deã thöông
 
Traàn naëng ñöôïc laøm meàm baèng caùc nuùm saùng

 

Theo TC Kiến Trúc & Đời Sống số 24

Các tin khác