Bức tường hình mắt lá

4/5/2020 - Nhà ở
Tác giả: Phi Vũ

Đây là nét lạ nhất của ngôi nhà này. Ngôi nhà hướng tây nam, nằm trong một khu vườn ở xã An Phú Đông, huyện Hóc Môn, TP.HCM

 
Ngoâi nhaø hình chöõ T vôùi böùc töôøng laï hình nhöõng chieác laù
 
Chuû nhaø cho bieát, chò ñaõ ñeå daønh mieáng ñaát naøy töø 10 naêm tröôùc vôùi yù muoán laøm moät ngoâi nhaø vöôøn vôùi khoâng gian soáng maùt meû.
Kieán truùc sö Hoaøng Minh thieát keá ngoâi nhaø vôùi hình daùng chöõ T nhaèm taêng dieän tích tieáp caän toái ña vôùi saân vöôøn. Giaûi phaùp chính laø thieát keá nhaø vôùi hai lôùp töôøng: lôùp ngoaøi laø caùc block beâ toâng ñöôïc ñuùc töøng mieáng taïi coâng tröôøng. Caùc block naøy che naéng nhöng vaãn ñaûm baûo thoâng thoaùng, ñoàng thôøi coù taùc duïng bieán ñoåi chaát löôïng aùnh saùng töï nhieân cho khoâng gian noäi thaát beân trong. Töôøng trong xaây gaïch keát hôïp vôùi caùc khoaûng môû vaø cöûa soå.
Caûm nhaän ñaàu tieân laø hình daùng laï cuûa böùc töôøng bao beân ngoaøi nhaø coù hình maét laù. Böôùc chaân vaøo nhaø, caûm nhaän tieáp theo laø thoâng thoaùng nhö ñang ñöùng ngoaøi vöôøn. Chuû nhaø noùi: “Nhaø maùt laém em ôi. Thích nhaát laø ôû phoøng naøo cuõng coù cöûa nhìn ra vöôøn”.
 

Thiết kế: KTS Hoaøng Minh, Coâng ty kieán truùc AÙ Ñoâng, 106 Phoá Hueá, Haø Noäi

 

Lôùp boïc beân ngoaøi che bôùt naéng haét vaøo nhaø
 
Phoøng khaùch coù nhieàu cöûa thoâng thoaùng
 
Saûnh sinh hoaït naèm giöõa caùc phoøng nguû
 
Lôùp boïc nhìn qua cöûa nhö nhöõng trang trí laï
 
Phoøng nguû coù hai höôùng nhìn ra beân ngoaøi
 
Beáp nhìn ra ngoaøi vöôøn
 
Maët baèng laàu 1
Maët baèng treät
 

Maët baèng toång theå

 
Theo TC Kiến Trúc & Đời Sống số 21-22

Các tin khác