Lọc nắng, thuần gió, gom mưa

4/5/2020 - Nhà ở
Tác giả: Thu Thủy

Nắng, gió và mưa, những hiện tượng tự nhiên khó có thể "làm phiền" ngôi nhà này. Bởi vì nắng đả được lọc, gió được "thuần hóa" và mưa cũng được tận dụng để sử dụng có ích cho ngôi nhà. Những yếu tố khắc nghiệt của môi trường dường như đã bớt khắc nghiệt hơn qua giải pháp kiến trúc.

 
 
 Caû ngoâi nhaø ñöôïc boïc theâm lôùp aùo. Lôùp boïc beân ngoaøi caûn bôùt naéng chieáu vaøo nhaø
 
Đaây laø moät ngoâi nhaø phoá bình thöôøng naèm trong khu daân cö quy hoaïch môùi ôû ñöôøng Nguyeãn Khaùnh Toaøn thuoäc quaän Caàu Giaáy, Haø Noäi. Nhaø theo daïng xaây saün haøng loaït.
Chuû nhaø muoán caûi taïo laïi ñeå cho ngoâi nhaø maùt, thoâng thoaùng vaø tieát kieäm ñieän vaø nöôùc. KTS Leâ Löông Ngoïc ñaõ aùp duïng caùc giaûi phaùp ñeå caûi taïo caên nhaø, nhaèm caûi thieän moâi tröôøng khoâng khí vaø nhieät ñoä ñeå moâi tröôøng soáng trong nhaø deã chòu thoaûi maùi hôn.
Beân caïnh ñoù laø tieát kieäm ñöôïc khaù nhieàu naêng löôïng cho caên nhaø.
 
Lọc nắng bằng "hai lớp da"
Nhaø naèm ôû goùc neân coù hai maët tieàn vôùi höôùng taây baéc vaø taây nam, laø höôùng maët trôøi chieáu caû muøa ñoâng laãn muøa heø. Vaán ñeà lôùn cuûa caên nhaø naøy laø choáng noùng muøa heø, giöõ aám trong muøa ñoâng cho toaøn boä caên nhaø vôùi giaù thaønh vöøa phaûi. Giaûi phaùp kieán truùc sö ñöa ra laø söû duïng theâm moät lôùp che beân ngoaøi (hai lôùp da - double skin). Ñaây laø giaûi phaùp ñöôïc duøng nhieàu trong kieán truùc sinh thaùi cho caùc coâng trình ñoâ thò ôû nöôùc ngoaøi. Noùi noâm na laø khoaùc theâm cho ngoâi nhaø “moät lôùp aùo” nöõa nhaèm khoâng cho naéng chieáu tröïc tieáp vaøo töôøng ñeå giaûm nhieät. Beân ngoaøi ngoâi nhaø ñöôïc boïc trong caùc taám prima. Ñaây laø moät loaïi vaät lieäu laøm baèng hôïp chaát coù thaønh phaàn ximaêng laø chuû yeáu. Caùc taám naøy coù caùc loã hình thoi ñöôïc thieát keá vaø ñaët laøm rieâng cho caên nhaø. Tyû leä caùc loã ñöôïc tính toaùn sao cho dieän tích töôøng bò chieáu naéng tröïc tieáp chæ laø 25% dieän tích toaøn boä. Ngoâi nhaø seõ giaûm ñöôïc nhieät ñoä nhôø lôùp che chaén naøy.
Giöõa lôùp beân ngoaøi caùch töôøng moät khoaûng caùch, chính khoaûng troáng giöõa hai lôùp naøy laøm cho gioù löu thoâng vaø laøm maùt töôøng. Giaûi phaùp naøy khieán cho caên nhaø khoâng phaûi duøng nhieàu maùy laïnh maø vaãn maùt.
 
 
Maët baèng phaân tích höôùng nắng
 
Maët baèng phaân tích höôùng gioù
 
Caàu thang coù naéng chieáu vaøo ñeå taêng aùnh saùng töï nhieân
 
Phoøng khaùch vôùi caùc cöûa soå nhö caùnh gioù

   
 
Loùp boïc vôùi hình oâ traùm coù aùnh saùng taïo neân maûng trang trí
 
Thuaàn hoùa gioù  
Beân trong nhaø thieát keá moät gieáng trôøi nhoû laøm nôi khoâng khí luaân chuyeån. Caùc cöûa soå ñöôïc môû baèng nhöõng caùnh doïc daøi heïp, chaïy saùt saøn nhaø, caùc caùnh cöûa khi môû ra nhö caùnh ñoùn gioù. Gioù töø cöûa soå chaïy qua gieáng trôøi vaø caùc cöûa soå taïo luoàng khoâng khí maùt trong nhaø. Luoàng gioù töï nhieân ñaõ ñöôïc “thuaàn hoùa”, taïo thaønh caùc “doøng chaûy” ñeå laøm maùt khoâng khí trong nhaø.
 

 

Gioù từ cöûa soå ñi qua gieáng trôøi taïo thoâng thoaùng
 
 
Gieáng trôøi heïp thoâng vôùi caùc phoøng nguû
Baûn veõ ñöôøng ñi cuûa gioù
 
Lấy mưa phun sươngrong phoøng nguû

Vieäc taän duïng nöôùc möa ñöa vaøo söû duïng ñeå tieát kieäm nöôùc baèng caùch coù heä thoáng thu nöôùc möa vaøo moät beå chöùa döôùi neàn nhaø. Nöôùc ñöôïc bôm theo heä thoáng oáng daãn leân cao, vaøo nhöõng ngaøy noùng böùc nöôùc phun söông giöõ hai lôùp boïc beân ngoaøi laøm maùt caên nhaø.
 
Thiết kế: KTS Leâ Löông Ngoïc - Coâng ty V Architecture, 68 Yeân Minh, Haø Noäi
 
 
Cöûa soå daøi vôùi caùc caùnh khi môû vuoâng goùc seõ nhö caùnh ñöa gioù vaøo nhaø
 
Sô ñoà taän duïng nöôùc möa
 

Theo TC Kiến Trúc & Đời Sống số 21-22

Các tin khác