Một lần với "trắng và đen"

7/5/2020 - Điểm đến
Tác giả: Nguyễn Vinh

Chủ nhà hàng tự tin gọi đó là trò "tự biên tự diễn" của mình cùng với người bạn - họa sĩ Phùng Đạt. Một cuộc chơi công phu chỉ để tạo ra một kết quả... đơn giản mà khó: đẹp!

 
Nhöõng cöûa voøm troøn môû ra nhieàu khoâng gian vôùi vieân ñaù aám cuùng vaø thaân thieän
 
Trong nhöõng ngaøy ôû Buoân Ma Thuoät, khoâng döôùi ba laàn chuùng toâi löôïn qua tröôùc Black & White, caûm thaáy baét maét nhöng vaãn ngaïi ngaàn khi böôùc vaøo tham quan. Bôûi ñoù laø moät nhaø haøng quaù sang troïng vôùi moät thaønh phoá cao nguyeân ñaát ñoû. Nhöng coù leõ ñöôøng daãn thaân thieän vaø giaûn ñôn cuûa nhöõng baäc tam caáp ñaù ngaãu höùng raûi soûi ñieåm vaøi khoùm laù xanh phía tröôùc ngoâi nhaø ñaõ giuùp toâi keát noái cuoäc troø chuyeän vôùi chuû nhaø khaù deã daøng. Vaø sau ñoù deã daøng ñöôïc pheùp vaøo nhaø haøng ñeå... “tham quan chay”, khoâng buoäc phaûi... nghía thöïc ñôn theo leõ thöôøng.
Quaûng Ñöùc - chuû nhaø haøng cho bieát, anh ñaõ boû maát 4 thaùng ñeå ñeán caùc moû ñaù mua nhöõng khoái bazan veà, töï tay caét, maøi thaønh nhieàu taám vuoâng vaén ñeå laøm “chaát lieäu neàn” cho ngoâi nhaø naøy. Ñaù ñöôïc oáp laùt töø ngoaøi saân vaøo beân trong. Maøu ñen caøng ñeå laâu caøng leân nöôùc boùng, khaùch vaøo nhaø nghe maùt loøng baøn chaân nhö theå ñi chaân traàn.
Yeâu ñaù vaø bieán ñaù thaønh khoâng gian ñeå chôi theo kieåu naøy thì khoâng phaûi ai cuõng laøm ñöôïc.
Ñaù bazan ñöôïc maøi ñaùnh maøu ñen, oáp laøm neàn, caàu thang vaø caùc haøng truï, haønh lang laøm cho ngoâi nhaø theâm chieàu saâu. Ñaù ñoåi ñôøi töø caùi suø sì sang nöôùc maøu sang troïng. Coäng theâm nhöõng khung voøm ñaù xanh “giaû coång” beân trong vöøa ñeå ngaên caùch vöøa laø söï noái keát khoâng gian. Nhöõng khung troøn coù söùc dung chöùa vaø taïo caûm giaùc aám aùp, öa nhìn. Moät theá maïnh cuûa ñen traéng ñoù laø söï töông phaûn, maïnh meõ.
Coù theå gaëp trong troø chôi cuûa chuû nhaân söï keát hôïp hai maøu töông phaûn cô baûn taïo ra moät hieäu öùng thò giaùc laï vaø sang. Tuy nhöõng böùc tranh ñöôïc choïn treo töôøng ñoùng goùp vaøo söï sinh ñoäng khi maét ta queùt qua nhöõng gôø töôøng daøy, chôït baét gaëp nhöõng neùt meàm bay boång treân toång theå kín ñaùo.
Moät ñieàu nöõa, caùch chôi maøu ñen traéng cuûa chuû nhaø haøng naøy haún coù lyù khi choïn giaûi phaùp taän duïng aùnh saùng trôøi qua oâ cöûa kính vaø maët tieàn “hoäp” cuûa nhaø phoá. Khoâng gian choã ngoài aên thanh nhaõ laø moät choïn löïa khaåu phaàn khoâng theå thieáu cho maét beân caïnh caùi thöïc ñôn cho mieäng.
Laøm nhaø haøng ñeå kinh doanh nhöng cuõng laø caùch chôi khaù laï cuûa moät oâng chuû coù veû ngoaøi khaù hieàn laønh chaát phaùc: “Toâi meâ ñaù neân ban ñaàu coù yù ñònh vöøa laøm vöøa chôi, töï bieân töï dieãn. Sau khi laøm xong nhaø haøng naøy toâi ñaõ coù theå saün saøng trôû thaønh moät... thôï caét maøi ñaù laønh ngheà!”.
 
Ñòa chæ: 171 Nguyeãn Coâng Tröù, Buoân Ma Thuoät, Ñaêk Laêk
 
 
Khoâng gian quaùn sang troïng vaø aám aùp
 

 

Caàu thang giaûn ñôn nhöng coù duyeân. Moät chi tieát ngaãu nhieân laøm neùt duyeân cho moät goùc nhaø
 
  
Ngaãu höùng treân töôøng. Taän duïng khoâng gian thieân nhieân laøm maët tieàn 
 
Theo TC Kiến Trúc & Đời Sống số 20

Các tin khác