Mở cửa nhà phố

28/4/2020 - Tư vấn phong thủy
Tác giả: Bài KTS Hà Anh Tuấn ảnh Việt Khôi

Nhà tôi dạng nhà có hai mặt tiền nên có thể mở khá nhiều cửa ra vào tiện cho kinh doanh, nhưng không biết nên mở thế nào vì có người nói mở nhiều cửa không tốt? Đinh Thế Duy, quận 7, TP.HCM

 
 
Cöûa coång neân môû khoâng thaúng haøng vôùi cöûa chính, taïo loái vaøo uoán löôïn, traùnh tröïc xung 
 
Khoâng gian nhaø phoá voán ñoùng khung theo daïng hình oáng, do ñoù neáu töø luùc boá trí ban ñaàu maø thieáu chuù yù boá trí heä thoáng cöûa (khí khaåu) cho hôïp lyù thì seõ aûnh höôûng ñeán caùc luoàng phaân boá khí trong nhaø, thieáu aùnh saùng vaø thoâng gioù keùm. Vieäc phaân boá heä thoáng cöûa ñi trong nhaø phoá cho hôïp phong thuyû caàn vaän duïng theo nguyeân lyù aâm döông, caùt hung theo höôùng vaø traùnh tröïc xung.
 
Haøi hoøa aâm döông
Nguyeân lyù aâm döông theå hieän trong khoâng gian soáng tuøy theo caùc quan heä trong - ngoaøi, treân - döôùi, tröôùc - sau... cuûa ngoâi nhaø. Ví duï, cuøng moät maët tröôùc nhaø phoá, neáu môû cöûa suoát caùc laàu gioáng heät nhau thì seõ thieáu haøi hoøa aâm döông, vì caøng leân cao naéng gioù ra - vaøo nhaø seõ khaùc so vôùi caùc taàng döôùi thaáp bò che khuaát bôûi caây  xanh hay coâng trình laân caän. Do ñoù, caàn phaûi caên cöù theo thöïc teá khoâng gian ñeå phaân boá cöûa. Nhöõng khoâng gian caàn tónh laëng, thö giaõn nhö phoøng nguû, phoøng laøm vieäc thì khi môû cöûa phaûi chuù yù traùnh vuøng döông taùc ñoäng tröïc tieáp vaøo ngöôøi söû duïng. Vuøng döông laø vuøng di chuyeån thöôøng xuyeân, neân môû nhieàu cöûa töùc laø taêng nhieàu loái ñi laïi, khoù boá trí noäi thaát. Nhöõng khoâng gian chuyeån tieáp nhö ñaàu caàu thang, loái vaøo phoøng, haønh lang… thì khoâng neân môû cöûa nhieàu hoaëc quaù roäng vì seõ gaây ra huùt gioù, thieáu an ninh. Coù theå duøng nhöõng khung cöûa coù caùnh coá ñònh hoaëc laät nghieâng, duøng gaïch kính ñeå vaãn ñaûm baûo caân baèng aâm döông trong - ngoaøi. Cöûa thoâng thoaùng trong phoøng veä sinh cuõng vaäy, khoâng caàn laøm quaù roäng hoaëc cao vì seõ khoù khaên khi ñoùng môû, gioù huùt maïnh. Coù theå söû duïng cöûa chôùp laät nghieâng keát hôïp vôùi gieáng trôøi coù cöûa treân cao (thieân song) laø phuø hôïp ñieàu kieän vôùi nhaø oáng phoá thò hieän nay.
 
Phaân boá cöûa theo höôùng caùt - hung
Khi cöûa (nhaát laø cöûa chính) môû ra höôùng xaáu töùc laø cöûa ñoù seõ daãn vaøo nhaø caùc ñieàu baát lôïi. Ví duï höôùng naéng chieáu gay gaét hoaëc xe coä buïi baëm thöôøng xuyeân thì neân môû cöûa haïn cheá vaø duøng taám che naéng taïo khoaûng ñeäm nhö ngoâi nhaø truyeàn thoáng cha oâng ta ñaõ laøm khaù hieäu quaû.
Phaân boá cöûa coøn caàn chuù yù tính chaát caùt hung cuûa khoâng gian noäi thaát. Ví duï phoøng nguû neáu coù cöûa ñi ra ban coâng thì neân boá trí veà phía cuoái chaân giuôøng. Cöûa ra vaøo phoøng veä sinh môû ngay vaøo ñaàu giöôøng nguû hay môû ra baøn aên thì seõ gaây aûnh höôûng xaáu ñeán böõa aên, giaác nguû. Cöûa phoøng thôø maø böôùc thaúng ra saân phôi hoaëc nôi giaët giuõ thì vöøa thieáu toân nghieâm laïi khoâng phuø hôïp khi söû duïng. Cöûa beáp traùnh môû thaúng vôùi mieäng loø, hay noùi caùch khaùc ngöôøi böôùc vaøo beáp khoâng ñöôïc nhìn thaáy ngay beáp, vì luoàng di chuyeån tröïc dieän seõ ñöa gioù, buïi thoåi thaúng vaøo hoaû moân deã gaây chaùy noå vaø ngöôøi naáu beáp deã bò giaät mình vì khoâng quan saùt ñöôïc sau löng. Cöûa nhaø veä sinh cuõng vaäy, khoâng neân môû thaúng vaøo mieäng beáp vì thuyû kî hoaû vaø ueá khí töø khu veä sinh seõ aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán vieäc naáu nöôùng vaø aên uoáng, haïi cho söùc khoeû.
Ta ñaõ bieát caùc quan ñieåm veà höôùng trong nhaø ôû, neân ngoaøi vieäc môû cöûa theo höôùng hôïp meänh cung gia chuû, caùch môû cöûa ñi caàn ñeå yù caùc höôùng khí haäu, giao tieáp sao cho haøi hoaø caûnh quan vaø thuaän tieän trong söû duïng.
 

 

 
Môû cöûa treân maët tieàn nhaø phoá töông öùng vôùi coâng naêng söû duïng beân trong vaø höôùng khí haäu ñeå coù bieän phaùp che chaén
 
Môû cöûa traùnh tröïc xung
Khi nhaø coù töø ba boä cöûa trôû leân lieân tieáp thaúng haøng nhau thì seõ hình thaønh moät oáng huùt khí theo chieàu doïc, gioù luøa buïi baëm vaø taàm nhìn töø ngoaøi xuyeân suoát vaøo trong, vöøa maát caân baèng aâm döông (vì vuøng di chuyeån döông naèm veà moät phía trong khi vuøng coøn laïi thuaàn aâm) vöøa gaây ñôn ñieäu cho caùc khoâng gian trong nhaø ôû voán khoâng heà gioáng nhau. Neáu nhaø coù saân roäng thì coång ngoaøi vaø cöûa chính traùnh ñoàng truïc thaúng haøng vôùi nhau, maø neân boá trí leäch nhau. Hoaëc neáu khoâng theå thay ñoåi thì neân ñaët chaäu caây, taïo loái ñi uoán löôïn ñeå giaûm luoàng khí xoâng thaúng (tröïc xung).
Vieäc hai nhaø môû cöûa ñoái dieän nhau (ñoái moân) cuõng laø moät daïng gaây ra huùt gioù vaø thieáu söï rieâng tö. Neáu khoâng theå ñaûo cöûa thì neân laáy bình phong (baèng goã, tuû keä hay thaäm chí laø chaäu caây) laøm giaûi phaùp che chaén höõu hieäu. Vieäc söû duïng maûng lôùn kính thuyû hay göông baùt quaùi gaén leân ñaàu cöûa, leân töôøng ngoaøi nhaø nhö moät soá ngöôøi cho raèng ñeå “phaûn khí” laø ñieàu caàn xem xeùt laïi, vì göông coù theå gaây ra phaûn quang choùi maét vaø mang nhieàu tính ñoái choïi. Duøng caây xanh, taïo khoaûng luøi hôïp lyù, coù maùi hieân che chaén... vaãn laø caùc bieän phaùp hôïp lyù hôn caû ñeå giaûm tröïc xung ñoái moân.
 
Nhaø môû nhieàu cöûa coù toát chaêng?
Nhaø naøo cuõng luoân coù nhieàu loaïi cöûa, cöûa tröôùc, cöûa sau, beân hoâng... tuyø theo hình theá ñaát ñai vaø tính chaát ngoâi nhaø.
Tuy nhieân khoa hoïc phong thuyû vaãn luoân coi moãi ngoâi nhaø – moãi gia ñình chæ neân coù moät boä cöûa chính (ñaïi moân hay chính moân) caùc cöûa coøn laïi laø cöûa phuï. Nhaø coù ñöôïc vöôïng khí hay khoâng laø ôû chính moân.
Tröôøng hôïp cöûa chính môû ra gaëp nhieàu baát lôïi (nhö höôùng naéng gioù, ñieåm nhìn...) khi ñoù seõ phaûi ñieàu chænh cöûa hoaëc bít haún cöûa chính, môû cöûa khaùc laøm cöûa chính. Trong ñoâ thò, ñaát ñai nhaø cöûa voán ña daïng, vieäc môû cöûa chaéc chaén seõ gaëp nhieàu phöùc taïp vaø tuøy tröôøng hôïp cuï theå ñeå giaûi quyeát. Tuy nhieân luoân caàn tuaân theo moät vaøi nguyeân taéc cô baûn sau: “Ña moân taéc ña khaåu” töùc laø nhaø coù nhieàu cöûa aét coù nhieàu mieäng huùt khí, laøm cho naéng vaø gioù vaøo nhaø töø nhieàu höôùng caû toát laãn xaáu, gaây ra roái loaïn tröôøng khí, phöùc taïp trong kieåm soaùt an ninh. Neáu nhaø coù nhieàu cöûa ñi nhöng phía ngoaøi chæ coù moät coång chung thì vaãn toát, mieãn laø boá trí coång vaø cöûa theo nguyeân taéc hình pheãu – cöûa tröôùc roäng cöûa sau heïp ñeå thu huùt nguoàn khí vaøo nhaø.
Khi gaëp tröôøng hôïp nhaø coù hai hoaëc nhieàu maët ñöôøng vaø do kinh doanh phaûi môû heát caùc cöûa, thì vaãn caàn nhaán maïnh cöûa chính. Ñoàng thôøi caùc cöûa phuï coù theå giaûm kích thöôùc, duøng vaät trang trí ñeå phaân taùn vaø ngaên bôùt cöôøng ñoä caùc doøng khí phuï daãn vaøo nhaø.
Nhaø phoá naøo cuõng luoân coù nhu caàu ñeå xe phía tröôùc, neân caàn laøm theâm lôùp cöûa phuï. Coù theå theo daïng moät raøo thaáp ôû ngoaøi, cöûa lôùn ôû trong. Hoaëc coù khoaûng saân thì laøm moät töôøng raøo vôùi cöûa coång kín ñaùo beân ngoaøi ñeå cöûa chính beân trong seõ môû ñöôïc thöôøng xuyeân. Khoâng gian ñeäm kieåu naøy giuùp gia taêng khí toát vaø giaûm taùc ñoäng xaáu do giao thoâng beân ngoaøi ñöa vaøo.
 
 
Cöûa ñi ra ban coâng phoøng nguû môû phía cuoái chaân giöôøng ñeå giöõ vuøng khí tónh cho nôi nguû
 
Trong phong thuyû nhaø ôû, mieäng daãn khí (khí khaåu) cuûa ngoâi nhaø laø cöûa chính, laø coång vaøo vaø cöûa phoøng (noùi chung laø heä thoáng cöûa ñi). Khi xaây caát thì vò trí vaø kích thöôùc cöûa ñi cuõng ñöôïc quan taâm nhieàu hôn vì aûnh höôûng ñeán giao thoâng vaø saép xeáp noäi thaát. Coøn heä thoáng caùc cöûa soå laïi giöõ vai troø chuû ñaïo trong vieäc ñaûm baûo taàm nhìn, thoâng thoaùng khi cöûa ñi phaûi ñoùng vì lyù do an ninh, xöû lyù kieåu daùng maët ñöùng vaø gia giaûm caùc luoàng khí trong nhaø. Do khuoân khoå trang baùo coù haïn, chuyeân muïc Phong thuyû öùng duïng seõ ñeà caäp ñeán nguyeân taéc boá trí cöûa soå hôïp phong thuyû vaøo moät dòp thích hôïp.
 
 
Coù theå laøm “cöûa aûo, cöûa giaû“ taïi vò trí hôïp höôùng (maø khoâng theå môû cöûa) nhö laø moät caùch thöùc trang trí phuø hôïp vôùi phong thuyû vaø taâm lyù
 
Theo TC Kiến Trúc & Đời Sống số 30

Các tin khác